Välkommen

IMG_0635

Stråken är en spricksjö omgiven av glacialavlagringar, bestående av sand och grusavlagringar. Marken är kalkfattig. Dock finns kalkdepåer som bidrar till att sjön har en relativt god buffertkapacitet, vilket innebär att den i liten grad är utsatt för försurning. Vattnet håller ett pH-värde som varierar under året men som ligger nära det neutrala 7. Ganska få jordbruksmarker runt sjön gör att den är näringsfattig och därmed har en flora och fauna typisk för näringsfattiga sjöar. 

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1985 och har under åren arbetat med förbättringar av villkoren för fiskbeståndet i allmänhet och öringbeståndet i synnerhet. Öringutsättningar har skett mer eller mindre kontinuerligt och utplantering av signalkräfta är gjord under några år. Länsstyrelsen har utfört provfiske 1984, 1994 och 2004.

Arter som finns i sjön är: Mört, Abborre, Sutare, Gädda, Braxen, Benlöja, Gers, Lake, Siklöja och Öring.

Djupkarta framtagen 2008. Kontakta försäljningsställena för inköp.

Fiskekort Online
Fiskekort Online

Fiskekort online

Kategorier
Senaste inläggen